Prenájom bytu

Na tejto stránke postupne nájdete užitočné informácie, dokumenty a zmluvy spojené s prenájmom bytov a domov.

Príjem z prenájmu bytu nie je u fyzickej osoby – prenajímateľa podmienený vydaním živnostenského oprávnenia, ale plynie na základe podmienok dohodnutých s nájomcom v nájomnej zmluve v súlade s Občianskym zákonníka. Príjmom z prenájmu nehnuteľnosti je príjem vrátane príjmu z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo k nehnuteľnosti.

Nájomná zmluva – vzor

Stiahnite si bezplatne vzory zmlúv:

Nájomná zmluva .DOC – STIAHNUŤ

Nájomná zmluva .PDF – STIAHNUŤ

Daň z prenájmu

Povinnosť podať daňové priznanie

Ak okrem príjmu z prenájmu nemáte v zdaňovacom období iný zdaniteľný príjem a ak Váš príjem z prenájmu po odpočítaní 500 eur bude nižší ako nižší ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (v roku 2012 to bolo 1 822,37 eura), nemusíte podávať daňové priznanie ani platiť daň.

Oslobodenie príjmov z prenájmu nehnuteľností

Pri príjmoch z prenájmu si môžete uplatniť spomínané oslobodenie v sume 500 eur. Od dane z príjmov fyzickej osoby sú teda oslobodené príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3, ak nepresiahnu v zdaňovacom období 500 eur, pričom takéto príjmy sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Ak príjmy z prenájmu presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 500 eur.

Ak prenajímanú nehnuteľnosť vlastnia manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve, dosiahnutý príjem z prenájmu si rozdelia v dohodnutom pomere. V rovnakom pomere si rozdelia aj výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmu. Každý z manželov si môže uplatniť oslobodenie v sume 500 eur.

Ako si znížiť základ dane?

K príjmom z prenájmu uvedeným v daňovom priznaní si si môžete uplatniť výdavky, ktoré ste vynaložili na ich dosiahnutie. Tieto výdavky si však nemôžete uplatniť v plnej výške, ale musíte ich znížiť rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy z prenájmu o sumu oslobodených príjmov v sume 500 eur.

Od roku 2013 pri príjmoch z prenájmu už nie je možné uplatniť paušálne výdavky, ale len preukázateľné výdavky na základe dokladov a to na základe vedeného účtovníctva alebo na základe preukázateľnej daňovej evidencie. Ak sa však aj rozhodnete pre vedenie účtovníctva, nestávate sa v tomto prípade účtovnou jednotkou, takže nemáte povinnosť prikladať k daňovému priznaniu k dani z príjmov FO účtovné výkazy.

Preukázateľné výdavky si môžete uplatniť maximálne do výšky príjmov.

Aké konkrétne výdavky si môžete uplatniť ako daňové výdavky, závisí od vášho rozhodnutia, či prenajímanú nehnuteľnosť zaradíte do obchodného majetku alebo nie. Tu treba zdôrazniť, že bežní prenajímatelia ju v obchodnom majetku nemajú.

Ak prenajímanú nehnuteľnosť nezaradíte do obchodného majetku, môžete si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr.:

  • Všetky spotrebované energie, platba za káblovú televíziu či internet, ale aj náklady za výťah alebo upratovanie spoločných priestorov.
  • Zariadenie zakúpené v danom roku – jednorazovo možno do výdavkov zahrnúť zariadenie do výšky 1700 eur, inak sa musí odpisovať.
  • Opravy či prestavby možno zahrnúť do nákladov len v prípade, že je nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku.
  • Províziu realitnej kancelárii.
  • Platbu za daň z nehnuteľnosti – iba v prípade, ak je nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku.
  • Poistné za nehnuteľnosť – iba v prípade, ak je nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku.

Ak prenajímanú nehnuteľnosť zaradíte do obchodného majetku, to znamená, že o tejto nehnuteľnosti budete účtovať ako obchodnom majetku alebo viesť evidenciu, môžete si uplatniť v preukázateľných výdavkoch všetky výdavky vynaložené v súvislosti s touto nehnuteľnosťou ako napr. výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov), výdavky na technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom), výdavky na jej opravy a udržiavanie, iné súvisiace výdavky spojené s používaním nehnuteľnosti (najmä výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako výdavky na energie), ďalej výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností), výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv, úroky z úverov a pôžičiek, ktoré ste si zobrali na nákup prenajímanej nehnuteľnosti.

Kedy sa platí daň?

Daň sa samozrejme neplatí ihneď po predaji. Daň z príjmov z predaja a prenájmu nehnuteľností sa priznáva a platí spolu s ostatnými daňami z príjmov vždy do konca marca nasledujúceho roka.

Zaujímajú sa o košické novostavby aj Vaši priatelia a známi? Zdieľajte s nimi tento článok.