Novinky

Štátny fond rozvoja bývania pre mladých

Zvýhodnená hypotéka pre mladých, Štátny fond rozvoja bývania a stavebné sporenie sú dnes najvyužívanejšou a najlacnejšou formou financovania bývania u mladých slobodných ľudí a mladých rodín.

Podmienky úveru na byt pre mladých zo Štátneho fondu rozvoj bývania:

  • vek do 35 rokov (pri manželoch stačí, aby túto podmienku spĺňal aspoň jeden z manželov)
  • podlahová plocha kupovaného bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome nesmie prevyšovať 80 m2,
  • výška úveru je maximálne  80% z obstarávacej ceny bytu, najviac však 52 300 Eur (20% financovaných vlastnými zdrojmi),
  • lehota splatnosti úveru je 30 rokov,
  • výška úrokovej sadzby 2 % p.a.

Obmedzenia výšky príjmu

Jednočlenná domácnosť (životné minimum domácnosti je 194,58 Eur)

  • minimálny príjem vo výške 1,3 násobku životného (252,95 Eur) plus výška mesačnej splátky úveru.
  • maximálny príjem vo výške  3,5 násobku životného minima (681,03 Eur)

Dvojčlenná domácnosť, manželia (2 plnoleté FO, životné minimum domácnosti je 330,32 Eur)

  • minimálny príjem vo výške 1,3 násobku životného (429,42 Eur) plus výška mesačnej splátky úveru.
  • maximálny príjem vo výške  3,5 násobku životného minima (1 156,12 Eur)

Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

Viac sa o možnostiach získania úveru a nenávratného príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania, aktuálne informácie pre žiadateľov o podporu zo ŠFRB, druhy a účely poskytovaných podpôr, postupy pri podávaní žiadostí podľa účelov, formy ručenia za úver, postup pri poskytovaní štátnej podpory, tlačivá a prílohy k žiadosti o úver, ako aj hodnoty životného minima či určenie minimálnej a maximálnej výšky príjmu domácnosti pre poskytnutie úveru nájdete na www.sfrb.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *